Symfónia o.z. je združenie so sídlom v Základnej umeleckej škole, Námestie slobody 29, 083 01 Sabinov, ktoré bolo založené

dňa 19. novembra 2010.

Štatutárny zástupca: Ing. Zuzana Ondková

Podpredseda: Mgr. Adela Lormannová

Oblasťou pôsobenia Symfónie o.z. je podporovanie výchovno-vzdelávacích a kultúrnych aktivít ZUŠ Sabinov, rozvíjanie a ochraňovanie duchovných a kultúrnych hodnôt.

Cieľmi občianskeho združenia je spolupracovať pri dotváraní a vylepšovaní podmienok pri výchove a vzdelávaní žiakov ZUŠ Sabinov,
rozvíjaní a podporovaní študijných výsledkov žiakov,
zabezpečovaní kultúrnych a spoločenských podujatí školy,
organizovaní domácich a zahraničných stykov školy,
usmerňovaní vzťahov rodičov ku škole a naopak,
poskytovaní materiálnej, organizačnej a personálnej pomoci pri práci so žiakmi a učiteľmi.


 

Finančná, materiálna a propagačná pomoc a podpora pri realizácii aktivít:

Školský rok 2011/2012

• Slávnostný koncert v Evanjelickom kostole v Sabinove pre sabinovskú verejnosť (fotografie)

• Scénické hudobno-tanečné predstavenie pre verejnosť a žiakov ZŠ sabinovského okresu PINOCCHIO (fotografie)

• Hudobná rozprávka pre žiakov materských škôl sabinovského okresu ŽENÍCH PRE SLEČNU MYŠKU

• Dni otvorených dverí v ateliéri výtvarného odboru ZUŠ Sabinov

• Tvorivé dielne pre žiakov hudobného odboru (fotografie Interpretačný seminár, Stretnutia s hudbou)


Školský rok 2012/2013

• Sabinovská hudobná jeseň SHJ 2012 (5 koncertov)

• Tvorivé dielne pre žiakov hudobného odboru v rámci SHJ 2012

 

Školský rok 2015/2016

• Účasť žiackeho speváckeho zboru pri ZUŠ Sabinov na hudobnom festivale "EMUSIK" v San Sebastian (Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 15/2008 "O poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja").